">

Webinar “Lựa chọn môi trường nuôi cấy tế bào tối ưu cho sản xuất exosome” cùng Xcell Therapeutics

Đào Tạo & Webinar

Webinar “Lựa chọn môi trường nuôi cấy tế bào tối ưu cho sản xuất exosome” cùng Xcell Therapeutics


[Webinar] Lựa chọn môi trường nuôi cấy tế bào tối ưu cho sản xuất exosome cùng Xcell Therapeutics