Thông tin

CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM
BIOGROUP VIETNAM phục vụ các giải pháp sinh học tiên tiến, có chi phí hợp lý ở lĩnh vực R&D, QC và trong sản xuất tế bào, tế bào gốc, proteins và các phân tử sinh học khác.

+84

Không nhập số 0 đầu tiên